Thema: Monitoren van de voortgang richting 0,5 Mton

Praktijktool BodemCoolstof

Binnen dit project ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke tool die akkerbouwers en veetelers inzicht kan geven in de organische stof balans van hun bodem. Door deze tool kunnen boeren gestimuleerd worden om maatregelen door te voeren die het behouden of verhogen van het bodem organische stofgehalte in de bodem bevorderd. De gebruiker van de tool kan namelijk bedrijfsspecifieke veranderingen invoeren en testen wat het effect van deze veranderingen is op de koolstofopbouw. Zodoende draagt dit project bij aan de 0,5 Mton doelstelling.

Waarom
Zowel akkerbouwers als veetelers zijn bereid mee te werken aan het klimaatdoel om koolstof vast te leggen in de bodem. Echter, het ontbreekt beide sectoren aan een tool die een inschatting kan geven van de bijdrage die een maatregel levert aan de klimaatdoelstelling. Het effect van een maatregel is bedrijfsspecifiek. Als een boer niet weet wat een maatregel oplevert, dan zal een maatregel niet snel geïmplementeerd worden. Het is daarom van groot belang dat boeren hun koolstofbalans zelf kunnen doorrekenen en dat ze de effecten van verschillende maatregelen voor hun bedrijfsspecifieke situatie zelf kunnen testen. De tool kan ook interessant zijn voor het verwaarden van koolstofvastlegging binnen bijvoorbeeld het Carbon Credits systeem of voor het afgeven van keurmerken zoals 'On the way to planet proof' van Friesland Campina. 

Doel
De tool is online beschikbaar op het platform FarmMaps.eu (gratis registratie verplicht). Het doel voor 2022 is om het bereik van de tool te vergroten, en waar nodig de tool verder te verbeteren.

Ontwikkeling Praktijktool Bodem C
Zoals elk model, heeft ook de praktijktool invoergegevens nodig. Perceel -en gewashistorie kunnen rechtstreeks vanuit DACOM, AgroVision of RVO geüpload worden. In 2022 besteden we aandacht aan het uitbreiden van de koppeling van data, zodat het gebruiksgemak vergroot wordt. Naast deze data, heeft het model bodemgegevens nodig, zoals het organische stof gehalte en het klei gehalte, en gegevens over de organische stof aanvoer vanuit gewasresten, groenbemesters, organische mest, of compost.

Schematische weergave van de conceptuele Praktijktool Bodem C.

Na het invoeren van deze gegevens, kun je een standaard toekomstscenario maken. Hierbij gaan we er vanuit dat je huidig management niet veranderd in de toekomst. Daarnaast kun je ook alternatieve scenario’s maken, waarbij je het effect van verschillende koolstofmaatregelen kunt testen. Maatregelen die je kunt testen zijn bijvoorbeeld: meer rustgewassen in de gewasrotatie, meer blijvend grasland, meer vaste mest of compost, gewasresten achterlaten, en het zaaien van een groenbemester na de oogst. Bij de resultaten kun je het effect van je toekomstscenario’s bekijken, als ook de huidige koolstofbalans en CO2 vastlegging.  
Met deze tool kun je dus testen wat er nodig is om een bepaald effect te bereiken. De tool is dus geen optimalisatietool die de meest efficiënte maatregelen aanbiedt. Hiervoor zouden teveel aannames nodig zijn, waardoor we het vertrouwen in de resultaten zouden schaden omdat ze niet bedrijfsspecifiek zijn.
De tool is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde koolstofmodel RothC.

Waar is de tool te vinden?
De tool wordt (gratis) aangeboden als webapplicatie op FarmMaps. Daar kun je een (gratis) account aanmaken. De handleiding is onder aan deze website te vinden. Deze is, samen met een instructievideo, ook terug te vinden in de webapplicatie. Binnenkort verschijnt hier ook een rapport waarin de ontwikkeling en (technische) beschrijving van de tool beschreven staat.
We zijn ook in gesprek met collega’s die werken aan de Kringloopwijzer en de Cool Farm Tool (twee veelgebruikte platforms door melkveehouders en akkerbouwers respectievelijk) om de tool ook aan hun systeem te koppelen.